اسپینر کم کننده استرس سه پره فلزی ساچمه دار
محل استفاده
نظرات